info-11

İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu

2021-27 yılları için genel İçişleri bütçesi 29 milyar Euro tutarındadır. Bu kaynakların en büyük kısmı üç İçişleri Fonundan oluşmakta olup, geri kalanı (10,7 milyar Avro) İçişleri Kurumlarının finansmanına ayrılmıştır.

Genel bütçesi 9,9 milyar Euro olan İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu, iltica, yasal göç ve entegrasyon, geri dönüş ve düzensiz göçle mücadele alanındaki faaliyetleri finanse edecek.

Üye Devletler tahsisin en büyük payını çok yıllı ulusal programlar aracılığıyla uygulayacaklardır. Buna ek olarak Komisyon, belirli AB katma değeri olan Birlik eylemlerini de uygulayacaktır.

AMIF Tüzüğü’nün 7. maddesi uyarınca üçüncü ülkeler (AB üyesi olmayan ülkeler), belirli koşulları yerine getirmeleri ve AMIF’e ortaklık anlaşması imzalamaları koşuluyla AMIF’e ilişkilendirilebilecektir. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu (2021-2027) web sitesine bakın .

banner-15

Our amazing team is always hard at work

Öncelikler

Doğrudan Komisyon tarafından veya dolaylı olarak uluslararası kuruluşlarla uygulanan Birlik eylemleri, AB düzeyinde özellikle yüksek etkiye sahip alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bunlar, İçişleri bütçesinin uygulanmasına yönelik genel stratejinin bir parçası olarak yeni bir araç olan Tematik Tesis’te tasarlanacak ve Üye Devletlerin üç İçişleri Fonu ve diğer AB Programlarına ilişkin programlamasıyla gerekli bağlantıları koruyacaktır. Finansman için açık ve iyi tanımlanmış ihtiyaç ve öncelikleri takip edeceklerdir.

AMIF özellikle aşağıdakilere katkıda bulunacaktır:

Uluslararası boyutları da dahil olmak üzere Avrupa Ortak İltica Sisteminin tüm yönlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi,
Üye Devletlere yasal göçün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile üçüncü ülke vatandaşlarının etkili entegrasyonu ve sosyal katılımının güçlendirilmesi,
Düzensiz göçe karşı etkili, güvenli ve onurlu geri dönüş ve geri kabulün yanı sıra üçüncü ülkelerde etkili ilk yeniden entegrasyonun geliştirilmesi ve
Üye Devlet arasındaki dayanışmayı ve sorumluluk paylaşımını geliştirmek.

Tematik Tesis, hibeler veya kamu sözleşmeleri aracılığıyla doğrudan finanse edilen eylemlerin zamanında tanıtımını sağlayacaktır. Komisyon, yerel ve bölgesel yönetimler, sivil toplum ve diğer sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere kamu ve özel ortaklarla doğrudan işbirliği yapacak. Bazen belirli konularda görüş ve tavsiye sağlamak için uzmanların desteğine başvurulabilir.

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles